Stanovy združenia PDF Tlačiť E-mail

Stanovy NOBAFI. Č A S Ť

Názov, sídlo združenia, štatutárni zástupcovia


Článok 1

Názov združenia : NOBAF

NOBAF (ďalej len fotoklub) je dobrovoľné občianske združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sa amatérsky alebo profesionálne venujú fotografii. Je neziskovou a apolitickou organizáciou, nezávislou od ideologických a náboženských organizácií a hnutí.


Článok 2

Sídlo združenia: Rovníková 12, 821 02, Bratislava, Slovenská republika


Článok 3

Fotoklub je právnickou osobou a svoju činnosť vykonáva na základe platnej legislatívy Slovenskej republiky.


Článok 4

Štatutárnym zástupcom občianskeho združenia NOBAF je prezident fotoklubu.II. Č A S Ť

Poslanie a činnosť


Článok 1

Poslaním fotoklubu je zvyšovať teoretickú, technickú a tvorivú úroveň svojich členov, vytvárať podmienky pre ich činnosť v oblasti fotografie a prezentovanie vlastnej fotografickej tvorby.


Článok 2

(1) Fotoklub napĺňa svoje poslanie najmä tým, že:

a) vyvíja aktivity smerujúce k zvyšovaniu teoretickej, technickej a tvorivej úrovne svojich členov a vytvára na to vhodné materiálno-organizačné podmienky;
b) organizuje pracovné workshopy a stretnutia určené najmä pre členov fotoklubu, prípadne sa spolupodieľa na organizácii takýchto podujatí;
c) buduje a prevádzkuje internetové stránky fotoklubu;
d) zabezpečuje prezentáciu fotografií svojich členov doma aj v zahraničí prostredníctvom vlastného internetového portálu;
e) organizuje výstavy fotografií a fotografickej tvorby svojich členov;
f) pomáha svojim členom zúčastňovať sa na domácich a zahraničných výstavách;
g) nadväzuje kontakty s domácimi a zahraničnými fotoklubmi či organizáciami, kultúrnymi a umeleckými inštitúciami, subjektami a priaznivcami fotografie;
h) prispieva k popularizácii fotografie na podujatiach určených širokej verejnosti;

(2) Konkrétne aktivity združenia sú rozpracovávané do ročných plánov činnosti združenia, ktoré schvaľuje členská schôdza ako najvyšší orgán fotoklubu.III. Č A S Ť

Zásady hospodárenia združenia


Článok 1

(1) Fotoklub, ako nezisková organizácia, zabezpečuje na svoju činnosť tvorbu vlastných finančných zdrojov a dbá o ich efektívne a hospodárne využívanie v súlade so svojim poslaním a cieľmi.
(2) Fotoklub hospodári a nakladá so svojim majetkom v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Majetok môže byť využívaný iba takým spôsobom a na také aktivity, ktoré sú v súlade so stanovami združenia a s jeho cieľmi.
(3) Fotoklub vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
(4) Zodpovednosť za hospodárenie združenia nesie voči členskej základni vedenie fotoklubu a voči štátnym orgánom štatutárny zástupca.
(5) Členovia fotoklubu s výnimkou štatutárneho zástupcu nenesú zodpovednosť za prípadné straty a schodky v hospodárení združenia.


Článok 2

(1) Príjmami fotoklubu sú najmä:

a) členské príspevky, ktorých výšku každoročne stanoví a schváli členská schôdza ako najvyšší orgán združenia;
b) prostriedky získané vlastnou činnosťou (v rámci aktivít fotoklubu);
c) sponzorské príspevky a dary;
d) granty a dotácie na projekty.

(2) V záujme plnenia úloh vyplývajúcich z poslania fotoklubu môže združenie vyvíjať aj podnikateľské aktivity v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, pričom získané prostriedky sa použijú na ďalšiu činnosť združenia a na jeho rozvoj.
(3) Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje na príslušný rok členská schôdza ako najvyšší orgán fotoklubu.IV. Č A S Ť

Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov


Článok 1

Vznik členstva

(1) Členstvo vo fotoklube je dobrovoľné. Žiadosť o prijatie za člena fotoklubu môže podať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, súhlasí so stanovami združenia, je ochotná aktívne sa podieľať na činnosti fotoklubu a hradiť členské príspevky.
(2) Uchádzač o členstvo v združení doručí vedeniu klubu elektronickú žiadosť (prihláška sa nachádza na internetovej stránke fotoklubu), ku ktorej priloží portfólio s ukážkou svojej tvorby v rozsahu 5 – 10 fotografií. Predložené fotografie posúdi členská schôdza nadpolovičnou väčšinou členov a odporučí vedeniu klubu prijatie, alebo neprijatie uchádzača. Ak sa za prijatie alebo neprijatie vysloví nadpolovičná väčšina členov, je toto odporúčanie pre vedenie záväzné. V prípade nerozhodného stavu rozhodne hlas prezidenta klubu. Vedenie klubu informuje uchádzača o výsledku rozhodnutia elektronickou poštou najneskôr do 14 dní od prevzatia jeho portfólia a prihlášky.
(3) Pokiaľ členská schôdza rozhodne o prijatí, získa uchádzač status tzv. čakateľa na členstvo. Získanie tohto statusu je podmienené uhradením polovičnej čiastky členského príspevku na aktuálny rok.
(4) Čakateľ má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen združenia, s výnimkou práva voliť, byť volený do orgánov združenia, hlasovať na zasadnutiach členskej schôdze a navrhovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia členskej schôdze.
(5) Po uplynutí 12 mesiacov odo dňa prijatia uchádzača členská schôdza komplexne a objektívne posúdi mieru a formu zapájania sa uchádzača do činnosti združenia. Prihliadne najmä k jeho fotografickej tvorbe, ktorú prezentoval na internetových stránkach združenia, resp. pri osobných stretnutiach členov, a na jeho aktívnu účasť na stretnutiach a ďalších podujatiach organizovaných fotoklubom. Na základe týchto skutočností členská schôdza rozhodne o jeho prijatí alebo neprijatí za riadneho člena. Vedenie klubu potom informuje uchádzača o výsledku prijímacieho konania písomne alebo elektronickou poštou najneskôr do 14 dní.
(6) Dokladom o riadnom členstve v združení alebo o členstve v združení so štatútom čakateľa je uvedenie mena v zozname členov združenia na internetových stránkach fotoklubu (www.nobaf.sk).


Článok 2

Zánik členstva

Členstvo člena v združení zaniká:

a) písomným (elektronickým) oznámením člena o vystúpení zo združenia;
b) nezaplatením členských príspevkov v určenej výške a lehote, pričom v takomto prípade musí o vylúčení rozhodnúť členská schôdza;
c) vylúčením za závažné porušenie stanov združenia. O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza po prerokovaní veci za účasti člena. V prípade, že sa člen rokovania nezúčastní bez vopred doručeného akceptovateľného ospravedlnenia, môže členská schôdza vec prerokovať aj bez jeho účasti.
d) úmrtím člena;
e) zánikom združenia.


Článok 3

Základné práva a povinnosti členov

(1) Člen združenia má právo

a) zúčastňovať sa podľa svojho záujmu a svojich možností na poriadaných aktivitách združenia;
b) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením a podieľať sa pritom na výhodách poskytovaných jeho členom;
c) zúčastňovať sa na členskej schôdzi, predkladať svoje návrhy, podnety a pripomienky, hlasovať, voliť a byť volený do orgánov združenia.

(2) Člen združenia je povinný

a) dodržiavať stanovy združenia a plniť úlohy vyplývajúce z rozhodnutí jeho orgánov;
b) podieľať sa podľa svojich záujmov, možností a schopností na plnení úloh a cieľov združenia;
c) zachovávať pravidlá spoločenskej etiky a správať sa tak, aby neznižoval vážnosť fotoklubu;
d) platiť členské príspevky v súlade s rozhodnutím členskej schôdze.V. Č A S Ť

Orgány združenia, členská schôdza, vedenie klubu


Článok 1

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a) vedenie klubu (prezident, viceprezident, pokladník)
b) členská schôdza


Článok 2

Členská schôdza

(1) Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
(2) Členskú schôdzu tvoria všetci členovia združenia. Členmi členskej schôdze nie sú čakatelia na členstvo, môžu sa však zúčastňovať na jej zasadnutiach.
(3) Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za 6 mesiacov. Miesto, dátum, čas a program zasadnutia členskej schôdze určuje vedenie klubu, ktoré o týchto skutočnostiach s dostatočným časovým predstihom (minimálne 21 dní) informuje všetkých členov združenia zverejnením informácií na internetových stránkach združenia (webstránka fotoklubu)
(4) Členská schôdza je schopná uznášať sa, ak sa na jej zasadnutí zúčastní minimálne jej dve tretiny. Za víťazný návrh musí hlasovať nadpolovičná väčšina uznášania schopnej členskej schôdze.
(5) Z každého zasadnutia členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica (zapisovateľ sa určí na mieste schôdze).
(6) Členská schôdza:

a) prerokováva a určuje hlavné úlohy združenia a schvaľuje ročný plán jeho činnosti;
b) prerokuváva správu o činnosti združenia;
c) schvaľuje výsledky hospodárenia združenia za uplynulé obdobie;
d) volí a odvoláva členov vedenia a štatutára;
e) prijíma, doplňuje a mení stanovy združenia;

(7) Právo rozhodnúť o zániku združenia má členská schôdza iba v prípade, ak sa na jej zasadnutí zúčastní tri štvrtiny členov združenia.


Článok 3

Vedenie klubu

(1) Vedenie má troch členov: prezident, viceprezident, pokladník.
(2) Členov vedenia volí členská schôdza na funkčné obdobie 2 rokov.
(3) Vedenie združenia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za pol roka. Miesto, dátum a čas zasadnutia určuje prezident (po dohode s vedením klubu), ktorý o týchto skutočnostiach vhodnou formou a s dostatočným časovým predstihom (minimálne 14 dní) informuje všetkých členov vedenia.
(4) Vedenie klubu plní najmä tieto úlohy:

a) riadi a organizuje činnosť združenia v čase medzi členskými schôdzami;
b) pripravuje a v spolupráci s členmi realizuje ročný plán činnosti združenia schválený členskou schôdzou;
c) rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia v súlade s rozhodnutiami členskej schôdze;
d) podľa potreby zvoláva zasadnutie členskej schôdze združenia;
e) reprezentuje združenie navonok, zabezpečuje jeho propagáciu a jeho komunikáciu s ostatnými organizáciami;

(5) Vedenie sa pri svojej činnosti riadi stanovami združenia, uzneseniami členskej schôdze a príslušnými právnymi predpismi.
(6) V mene združenia je oprávnený konať a zaväzovať sa iba prezident (na základe rozhodnutia vedenia klubu) ako štatutárny orgán.
V prípade svojej neprítomnosti môže prechodne na obmedzenú dobu prezident písomne splnomocniť viceprezidenta alebo pokladníka na spoločné konanie v mene klubu aj v ekonomických otázkach, ale vyžaduje si to podpis týchto dvoch členov vedenia. V prípadoch, kedy pre združenie nevznikajú žiadne ekonomické záväzky, môžu viceprezident a pokladník konať samostatne v zmysle svojich kompetencií a právomocí. Pokladník má pravo disponovať s účtom združenia, pričom sa zodpovedá prezidentovi fotoklubu.
(7) Členstvo vo vedení fotoklubu zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol člen vedenia zvolený;
b) písomným prehlásením člena vedenia, že sa vzdáva členstva vo vedení klubu;
c) odvolaním. O odvolaní člena vedenia pred vypršaním jeho funkčného obdobia musí rozhodnúť členská schôdza (musia sa jej zúčastniť minimálne dve tretiny členov);
d) vylúčením zo združenia;
e) úmrtím.


Článok 4

Status čestného člena klubu môže byť udelený osobe, ktorá sa zaslúžila o rozvoj fotografie, priamo alebo nepriamo sa podieľa na klubových aktivitách, alebo na šírení dobrého mena organizácie. Návrh na vymenovanie môže dať každý člen organizácie, a schvaľuje ho 3 členskej schôdze. Takáto osoba nemá právo voliť, a byť volaná do orgánov združenia, a je oslobodená od platenia členských poplatkov.VI. Č A S Ť

Duševné vlastníctvo organizácie

Za duševné vlastníctvo organizácie je považovaný každý novinársky útvar od riadnych členov i čakateľov, ktorý je vypublikovaný na internetovej stránke klubu. Ak člen organizácie počas svojho pôsobenia vo fotoklube takúto autorsku prácu pre organizáciu vykonal, nemá právo nárokovať si na jej odstránenie z webových stránok klubu po jeho vystúpení zo združenia. Za duševné vlastníctvo organizácie je tiež považovaná členská klubová karta a klubová mailová adresa, ktoré po vystúpení z organizácie odovzdá bývalý člen vedeniu organizácie.
Organizácia si nenárokuje práva na fotografie členov, ktoré sú výhradným duševným vlastníctvom autora.

VII. Č A S Ť

Záverečné ustanovenia


Článok 1

Zánik združenia

(1) Združenie zaniká:

a) rozhodnutím členskej sôdze;
b) právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o rozpustení združenia.

(2) Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie formou likvidácie.
(3) Na likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. Združenie je povinné oznámiť ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. V prípade kladného likvidačného zostatku sa tento pomerne rozdelí medzi všetkých členov združenia ku dňu likvidácie. Likvidátora menujú členovia klubu.
(4) Ukončenie likvidácie a zánik združenia je jeho vedenie povinné do 15 dní oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.


Článok 2

Právne vzťahy a riešenie sporov

(1) Právne vzťahy vyplývajúce z týchto stanov ako aj ostatné právne vzťahy vo vnútri združenia i navonok sa riadia týmito stanovami. V tých veciach, ktoré stanovy združenia neupravujú, sa právne vzťahy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
(2) Ak sa nepodarí spor vyriešiť zmierením, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená predložiť ho formou žaloby na prerokovanie miestne príslušnému súdu podľa sídla združenia. Toto ustanovenie sa uplatní aj v prípade rozhodovania súdu vyššieho stupňa.


V Bratislave, dňa 27. 02. 2019

 

Vyhladávanie

ONLINE

Máme online 32 hostí 

NOBAF na facebooku